Between stimulus and response there is a space.

In that space is our power to choose our response.

In our response lies our growth and our freedom. 

Viktor E. Frankl

Kompetenceudvikling

Jeg har specialiseret mig i metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og har på baggrund af efteruddannelser, mesterlære hos Kirk D. Strosahl og psykologarbejde blandt udsatte mennesker de seneste år udviklet ACT til arbejdet med forskellige typer af borgere og til supervision af forskellige faggrupper, der arbejder med disse målgrupper. Sideløbende har jeg desuden i 2016 færdiggjort en kandidat i teologi med speciale i at bevare medfølelse med sig selv og den anden i den professionelle hjælperrolle uden at brænde ud.

Jeg tilbyder professionelle træning og supervision i ACT og har erfaring i at tilpasse metoden til forskellige faggrupper og arbejdsfelter. For tiden er jeg optaget af workshops og kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i jobcentre, i socialt arbejde og for sundhedsprofessionelle.

Uanset format og særlig faggruppe, er formålet med træningen at øge den professionelles kompetence til

  • at navigere i udfordrende situationer via en øget opmærksom på egne fagpersonlige værdier, på adfærd og på udfordringer
  • at implementere ACT i det daglige arbejde til gavn for målgruppen

Dette kan støtte og inspirere den enkelte og medarbejdergruppen til stadig voksende professionsudvikling, arbejdsglæde og kompetence til at udføre opgaven bedst muligt med målgruppen.

 

Form

Min undervisningsform giver en meget praksisnær introduktion til ACT, idet perspektivet introduceres ved igen og igen at invitere deltagerne til at bruge erfaringer og aktuelle udfordringer fra arbejdet i kursets øvelser og udvekslinger. Formålet er, at ACT-perspektivet mere end at blive en teoretisk viden bliver tillært og oplevet som konkrete måder at forholde sig til sig selv, sine medmennesker og sin professionelle opgave og dermed til at navigere og kunne udføre sin opgave, også når det indebærer udfordringer.

Jeg metodeudvikler og - underviser dels i kontinuerte forløb i organisationer, og dels afholder jeg enkeltstående workshops enten som generel introduktion til ACT eller med en specifik målgruppe eller arbejdsfelt som fokus.

ACT i praksis – Introduktion til Acceptance and Commitment Therapy

Specialistkursus for psykologer, Dansk Psykologforening med Ditte Hoffman Frydendahl og Dorte Lunderskov 

psykolog_logo_DL

Kurset er godkendt med 12 timer på tværgående modul for alle specialistuddannelser. Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer.

Undervisningen er meget praksisnær. Den vil veksle mellem en teoretisk forståelse af kliniske fænomener og træning i at anvende interventioner i forhold til at håndtere disse. Læs mere og tilmeld dig her

 

HJÆLPERROLLEN | kursus

Vitalitet i den professionelle hjælperrolle

IMG_2290

Dette kursus inviterer professionelle til en praktisk fordybelse i, hvordan man i hjælperrollen kan udføre sin opgave i praksis, så den både har sans for den andens autonomi og hjælpbehov og for at bevare vitalitet og empati hos hjælperen.

Kurset vil give tid, perspektiver og konkrete metoder til det at arbejde værdibaseret med fokus på andres vel og som en naturlig del heraf at inkludere sig selv i omsorgen for at kunne forblive et ligeværdigt, medfølende og livfuldt medmenneske.

Undervisningen vil veksle mellem faglige oplæg og tid til refleksion og kontemplation over de værdier, som grundlæggende er menings- og retningsgivende for ens liv; over de udfordringer, som sind, krop og følelser stiller op som barrierer mod at leve og arbejde i tråd med vore værdier; samt og ikke mindst med fokus på og træning i konkret adfærd, der også inkluderer hjælperen som del af mødet med udfordrende situationer og mennesker.

 

 

HJÆLPERROLLEN | kursus

Som dig selv?

Fordybelse i psykologiske og teologiske perspektiver på næstekærlighed og selvkærlighed

DSC00344

Foredrag

Workshops

Retræter

Individuel supervision

Tag kontakt og lad os tale nærmere, jeg skræddersyer gerne

Åben Opmærksom Engageret

– specialistgodkendt Focused ACTsupervision

IMG_2317

Supervision for psykologer, der har lyst til samtidigt at træne FocusedACT og få supervision på konkrete sager. Der vil være et særligt fokus på de tre søjler, som Focused ACT ser som afgørende for psykologisk fleksibilitet. Nemlig åbenhed, opmærksomhed og engagement.

I supervisionen vil vi have de tre søjler som fokus for assessment i forhold til klienters grad af psykologisk fleksibilitet. Gennem øvelser, rollespil og kreativitet vil vi tilegne os et bredt repertoire til at inspirere og hjælpe klienten til større grad af opmærksomhed, åbenhed og engagement.

På samme måde vil vi træne vores egen evne til opmærksomhed, åbenhed og engagement, så accept og værdibaseret handling igen og igen bliver erfarede veje ud af fastlåsthed og undgåelse i psykologarbejdet.

Supervisionsformen er oplevelsesorienteret og casebaseret, og alle deltagere inddrages og er aktive også omkring de andre supervisanders processer, sådan at der er læring og færdighedstræning på mange planer igennem dagen. Mindfulness og kropslig forankring vil være vævet ind i dagens arbejde, så vi også på den måde træner og praktiserer evnen til opmærksomt, nænsomt nærvær med os selv og dem, vi arbejder med.

Supervisionen tæller for psykologer både på vej mod autorisation og på specialistuddannelsen.

Send en mail eller ring, hvis I er en gruppe, der gerne vil igang med FocusedACT-supervision.

close

Ja tak . hold mig opdateret om kurser og supervisionsgrupper for professionelle